Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej określa Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 2. Tryb i zasady dokonywania spisu kontrolnego w bibliotece szkolnej określa Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 4. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 6. Każdorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.
 8. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
 9. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 10. Przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych czytelnik powinien dokładnie je obejrzeć i zgłosić ewentualne usterki nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych materiałów.
 12. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowane okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 13. Czytelnik przebywający w bibliotece zobowiązany jest do zachowania ciszy.
 14. W bibliotece mogą być prowadzone przez nauczycieli indywidualne lub klasowe zajęcia lekcyjne, także z dostępem do komputerów i Internetu, jeśli nie zakłóca to normalnej pracy biblioteki szkolnej.
 15. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

Footer

Copyright © 2023 Biblioteka Śl.TZN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.